Direct naar de inhoud

LEREN – Iedereen kan meedoen

In toenemende mate is het voor een grote groep Nederlanders moeilijk om mee te komen in onze kennismaatschappij. Door onvoldoende basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn 2,5 miljoen volwassen niet in staat om zonder hulp te participeren. En de digitalisering neemt alleen maar toe. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland circa 4 miljoen burgers niet digitaal vaardig (genoeg) zijn om zelfstandig zaken met de overheid te doen.

De Bibliotheek heeft als doelstelling om basisvaardigheden te vergroten en daarin te ondersteunen. Dit doen we op het gebied van taalvaardigheid, digitale vaardigheden, het vinden van werk, financiële vaardigheden, gezondheid en opvoeding. In samenwerking met lokale en landelijke partners bieden we hiervoor een breed aanbod aan producten en diensten aan. De Bibliotheek speelt binnen het lokale sociale domein een steeds belangrijkere rol in het aanbod van non-formeel leren1 en het faciliteren van spreekuren voor de directe hulpvraag.

Evenementen en deelnemers in 2019 Leren OLD

Laaggeletterden

Marktonderzoek

In 2019 is een marktonderzoek gestart naar de behoefte van de NT1 doelgroep (laaggeletterden met Nederlands als moedertaal). Er is besloten meer vraaggestuurd te gaan werken wat het aanbod van de Bibliotheek Oldenzaal betreft. Er is uitgezocht waar de NT1’er zich bevindt in Oldenzaal. Vervolgens zijn hier mensen bevraagd over wat ze zouden willen leren in de Bibliotheek. In 2020 wordt het aanbod van de Bibliotheek Oldenzaal aangepast op de uitkomsten van dit onderzoek.

Week van de Alfabetisering

Deze week is gebruikt om een probleem van de NT1-doelgroep onder de aandacht te brengen bij professionals. Deze professionals hebben in de Bibliotheek informatie gekregen over hoe moeilijk het is voor een NT1’er om de communicatie van de instanties te ontcijferen. Dit werd gedaan aan de hand van voorbeelden van de aanwezige instanties. Het evenement was goed bezocht met 40 deelnemers. Binnen de gemeente wordt een vervolgsessie gehouden om te kijken of de interne communicatie over dit onderwerp verbeterd kan worden.

TaalWerkt

Binnen het project TaalWerkt is besloten Taalwerktal het bibliotheekaanbod op het gebied van taalondersteuning voor zowel NT1 als NT2 met elkaar te verbinden. Op deze manier wordt al het aanbod laagdrempeliger voor de laagtaalvaardige bezoeker. Als men al bekend is met één dienst is het voor hen makkelijk en logisch om door te stromen naar het vervolgaanbod van de Bibliotheek. Het bestaande aanbod van diensten is uitgebreid met het project Samen Digitaal. Dit project is afgestemd op de behoefte van de NT1’er en ondersteunt op het gebied van (digi) taalvaardigheden.

Praathuis

Het praathuis is een aanbod dat voornamelijk gericht is op de NT2-doelgroep. Dit werd aan het begin van 2019 weinig bezocht met een deelnemersaantal van 2 á 3 personen. We hebben de tijden aangepast, zodat het ook toegankelijk werd voor ouders met schoolgaande kinderen. Daarnaast hebben we onze vrijwilligers voorgelicht over een andere werkvorm waarin er in kleine groepjes gewerkt wordt in plaats van klassikaal. We hebben hier promotie voor gemaakt en het nieuwe praathuis feestelijk geopend met het evenement Zing Nederlands met me. Aan het eind van 2019 is het deelnemersaantal gestegen tot gemiddeld 12 deelnemers per keer.

De digitale overheid

Overheidsinstanties hebben afgelopen jaren hun dienstverlening steeds meer gedigitaliseerd. Bemenste loketten zijn gesloten en burgers moeten hun zaken met de overheid nu online regelen. Maar in de praktijk blijkt dat een grote groep kwetsbare burgers digitaal niet kan meekomen. Daarom is de Manifestgroep opgericht - bestaande uit de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV - om hier iets aan te doen.

Project Digitale Inclusie

Deze Manifestgroep heeft samen met de Koninklijke Bibliotheek het project Digitale Inclusie opgezet. De Manifestgroep en de openbare bibliotheken hebben in het kader van de digitale inclusie een gezamenlijk belang: de kwetsbare burger zo goed mogelijk bedienen. Dit kan door samen een scholingsprogramma te realiseren en te zorgen voor een verdere uitbouw naar een landelijk dekkend netwerk van informatiepunten.

Bibliotheek Oldenzaal heeft van de Koninklijke Bibliotheek in 2019 een subsidie gekregen voor de uitrol van het project Digitale Inclusie. We zijn inmiddels gestart met een laagdrempelig aanbod van cursussen, onder andere Klik&Tik en Digisterker. In 2020 gaan we verder met het opzetten van een Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek.

Geld, werk, gezondheid en opvoedingNVA autisme

De Bibliotheek Oldenzaal heeft een goede samenwerking met het NVA (Nederlandse vereniging Autisme). In 2019 zijn de informatiepunten, themabijeenkomsten en ouderbijeenkomsten in de Bibliotheek goed bezocht. Er wordt meer samen opgetrokken in het aanbieden van deze activiteiten. Voor deze groep ligt de focus van de themabijeenkomsten veelal op financiële zelfredzaamheid en opvoedingsondersteuning.

 

 

1Er zijn drie manieren van leren: formeel, informeel en non-formeel. Als Bibliotheek kiezen we voor non-formeel leren als de meest geschikte vorm om onze doelstellingen te behalen.

  • Formeel leren: systematisch en gestructureerd leren binnen een omgeving die ontworpen is om te leren, met als doel het behalen van erkende diploma’s of certificaten.
  • Non-formeel leren: georganiseerd leren, doelgericht maar misschien minder gestructureerd en systematisch in vergelijking met formeel leren. Non-formeel leren is niet gericht op het behalen van een erkend diploma of certificaat. De omgeving is niet per se ontworpen als leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan cursussen in een bibliotheek of wijkcentrum, of aan werkplekleren.
  • Informeel leren: onbedoeld leren, kan in een georganiseerde leersetting plaatsvinden en ook daarbuiten. Dit leren is in feite een ‘bijproduct’ van andere activiteiten. Als we alle uren die we leren zouden uitsplitsen naar formeel leren, non-formeel leren en informeel leren, zal het aantal uren informeel leren met stip op één staan. Wij kunnen (over)leven dankzij informeel leren: leren tanken, je smartphone gebruiken, je kinderen opvoeden, met collega’s omgaan, mantelzorg verlenen, hulp vragen.

Bron: Volwassenenleren.nl

Non formeel leren