Missie, visie en beleid

Als de coronacrisis ons als Bibliotheken één ding geleerd heeft, is het dat Bibliotheken als buitengewoon belangrijk worden ervaren voor de maatschappij. Een openbare, toegankelijke en fijne plek in de samenleving. Een plek waar ruimte is voor ontmoeting, informatie, ontwikkeling, ontdekking en ontspanning is meer dan ooit van onschatbare waarde. Die plek maken we niet alleen. Samen met partners en inwoners van onze gemeenten geven we vorm aan onze doelstellingen en programma.

Kernfuncties

In de wet zijn vijf kernfuncties opgenomen voor de Bibliotheek:

 1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie
 2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
 3. Bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur
 4. Organiseren van ontmoeting en debat
 5. Kennismaken met kunst en cultuur

Hoe elke Bibliotheek hier invulling aangeeft, wordt mede bepaald door landelijke, regionale en lokale opdrachten. In de missie, visie en het beleidsplan geven de Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal aan hoe zij deze maatschappelijke opdrachten invullen.

Lees hieronder de samenvatting of download het volledige beleidsplan hier

Missie

De belangrijkste motivator voor ons werk is samengevat in onze missie:

De Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal hebben een betekenisvolle rol in het toegankelijk maken en helpen duiden van informatie en kennis, die burgers in staat stellen bewust en actief te participeren in de samenleving en die burgers stimuleren zich levenslang te ontwikkelen.

Visie

Onze belofte aan jou is een plek waar je je thuis voelt, wat opsteekt, waar we je verder helpen. We beloven als Bibliotheek dat we er voor je zijn.

De Bibliotheek is een toegankelijke en veilige plek voor iedereen

Iedereen is welkom in de Bibliotheek, iedereen kan zich er thuis voelen. Wie je ook bent en wat je ook zoekt. We creëren een veilige omgeving om jezelf te zijn en om anderen te ontmoeten. We geven je de ruimte om jouw eigen weg te ontdekken, zonder oordeel.

De Bibliotheek is de wegwijzer naar informatie

We adviseren bij hulpvragen en verwijzen door als dat nodig is. We helpen je bij te blijven en mee te doen in de samenleving. We nemen de tijd voor je. We helpen je kennis op te doen en de betrouwbaarheid van informatie te evalueren.

De Bibliotheek prikkelt de nieuwsgierigheid

De Bibliotheek is een plek waar we je inspireren. Wij dagen je uit om steeds weer iets nieuws te ontdekken, jouw kennis te vergroten en het beste uit jezelf te halen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven.

De Bibliotheek werkt altijd samen en verbindt mensen met elkaar

We tonen interesse in jou als mens. We staan open voor de wereld met al zijn verhalen. We gaan actief op onderzoek uit. We laten je in aanraking komen met de denkbeelden van anderen. We werken zoveel mogelijk samen met verschillende partners.

De Bibliotheek stelt de klant centraal

In de Bibliotheek is altijd wat te doen. De Bibliotheek geeft positieve energie. We nodigen je uit mee te doen en jezelf uit te dagen. Om mee te denken en bij te dragen. De Bibliotheek is er van, voor en door jou.

Beleid

Om de maatschappelijke opdrachten, missie en visie waar te maken, richten we ons in deze beleidsperiode 2021 t/m 2024 op drie strategische thema’s:

 • Geletterde samenleving: het bevorderen van geletterdheid en leesplezier
 • Participatie in de informatiesamenleving: digitale inclusie en digitaal burgerschap
 • Leven lang ontwikkelen: basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid 

 

 • Ons doel

  De Bibliotheek is de lokale partner om jeugd en volwassenen te ondersteunen bij hun taalvaardigheden én leesplezier.

  Geletterdheid en kritisch denken dragen bij aan gelijke kansen voor iedereen op een goede toekomst in onze samenleving.

  Leesvaardigheid • Stimuleren van lezen • Leesplezier

 • Onze ambitie voor 2024

  De Bibliotheek heeft een vaste plek binnen de integrale aanpak op het gebied van (laag)geletterdheid met lokale partners.

  We bereiken de laagtaalvaardige inwoners met programma's die hen ondersteunen bij leesvaardigheid en leesplezier.

  Binnen het onderwijs bestaat een positief leesklimaat met speciale aandacht voor kinderen die met een taalachterstand de school dreigen te verlaten.

 • Onze doelstellingen

  Met onze lokale partners zoeken we de doelgroepen actief op en bieden een aanbod dat aansluit bij de behoefte • We verankeren het (voor)lezen in het onderwijscurriculum voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs • 
  We creëren een positief leesklimaat wat kinderen hongerig maakt om te lezen  • We rusten ouders beter toe en ondersteunen bij de taalontwikkeling van hun kind om taalachterstand te verminderen • We bieden activiteiten gericht op leesbevordering, leesplezier en promotie van de lees- en literaire cultuur  • We bieden activiteiten en materialen die ondersteunen die laaggeletterdheid bij volwassen terugdringen.

 

 • Ons doel

  De Bibliotheek is het lokale (informatie)platform voor digitale geletterdheid en mediawijsheid, waardoor beschikbare techniek en informatie toepasbaar worden in het dagelijks leven.

  Digitale inclusie • Digitaal burgerschap

 • Onze ambitie voor 2024

  Alle inwoners (jong én oud) in onze gemeenten kunnen in de Bibliotheek kennismaken met digitale technologie en wat dit betekent voor communicatie en toegang tot informatie.

  We bieden een laagdrempelige ondersteuningsstructuur op het gebied van digitale informatie in het algemeen en de digitale overheid in het bijzonder.

  Digitale geletterdheid en mediawijsheid vormen een onderdeel van het aanbod voor het onderwijs.

 • Onze doelstellingen

  We maken (digitale) informatie toegankelijker in bereik én begrijpelijkheid, waaronder digitale overheidsinformatie.

  We vergroten digitale geletterdheid van kinderen en jongeren in een doorgaande leerlijn binnen het onderwijs.

  We bieden activiteiten gericht op de ontwikkeling van technologische en digitale kennis voor jong en oud aan de hand van vraag en behoefte van de doelgroep.

 

 • Ons doel

  De Bibliotheek is de verbindende en verdiepende partner voor inwoners om zich een leven lang te blijven ontwikkelen met speciale aandacht voor mensen die moeite hebben om mee te komen.

  Basisvaardigheden • Blijvende inzetbaarheid • Persoonlijke ontwikkeling

 • Onze ambitie voor 2024

  Het aandeel inwoners dat mee kan doen in de samenleving is toegenomen, door programma’s die zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie (zoals eenzaamheid, gezondheid, werk en geld).

  Het ontwikkelen van (thema)activiteiten van, met en door inwoners is goed tot stand gekomen. Door de inzet van kennis en kunde van onze inwoners delen we kennis en inspiratie en brengen we ontmoetingen tot stand.

  De Bibliotheek is aantoonbaar een stimulerende leeromgeving voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen.

 • Onze doelstellingen

  We bieden een uitgebreid cursusaanbod op basisvaardigheden lezen, rekenen en digitale vaardigheden • We laten de Bibliotheek een aantrekkelijke plek zijn voor kinderen en jongeren om er te verblijven en ze te stimuleren kennis op te doen, hun leeshonger te stillen en te werken aan digitale geletterdheid • We bieden activiteiten gericht op het individu dat kennis wil ophalen en/of delen • We faciliteren de dialoog voor het uitwisselen van opinies en opinievorming • We initiëren communitybuilding (gemeenschapsvorming) waarbij individuen zich in groepsverband met elkaar verbinden rondom een bepaald onderwerp of doel.

 

Download het beleidsplan Motor van een vaardige samenleving