Rapportages Biebpanel

Samenvatting onderzoek 'Activiteiten en samenwerkingspartners’

Het vierde BiebPanel-onderzoek van 2015 ging over activiteiten en samenwerkingspartners van de Bibliotheek en de beoordeling daarvan door het Panel.
Hartelijk dank voor de antwoorden!

Activiteiten Bibliotheek Twente
De activiteiten die de bibliotheken in het cluster Twente organiseren, worden door bezoekersgoed beoordeeld. Men gaat vooral om informatie te krijgen en voor de persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerking Bibliotheek en partners
Leden van de bibliotheken in Twente zien zeker de waarde van samenwerking met partners, nog meer voor de samenleving dan voor zichzelf.
Deze quote van een panellid over de toegevoegde waar- de van de Bibliotheek,
geeft dat treffend weer:

“Dat de samenleving via een laagdrempelige ingang, toegang krijgt via de bibliotheek naar andere instellingen”.

Dit geldt zeker voor de Bibliotheek anno 2016, die volop in beweging is, in de eveneens veranderende maatschappij.
Door de teruglopende uitleenfunctie (mensen lezen minder boeken en zoeken hun informatie op internet) en – daarmee – minder leden, verandert de rol van ‘minder collectie, naar meer connectie’.
Het ‘rapport Cohen’ Bibliotheek van de Toekomst zegt daarover: “In een moderne netwerk- samenleving worden lezen en leren steeds meer beïnvloed door, of zelfs onderdeel van, sociale processen”.
De Bibliotheken in Overijssel hebben zich tot opdracht gesteld om “het maatschappelijk hart van de samenleving te zijn”. De rol van de Bibliotheek bij het ontwikkelen van basisvaardig- heden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) voor elke burger, is reeds volop in gang.
Intussen zal de dienstverlening zich steeds meer ook op de terreinen ‘werk, geld en gezond- heid’ richten. Dit in het kader van de ‘participatiesamenleving’ waarbij de overheid uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van een ieder.

Hoe deze verschuivingen zich verhouden tot het beeld en de ervaringen van panelleden

activiteiten

Bijna 30% van de BiebPanelleden in Twente heeft in de afgelopen 12 maanden een activiteit van de Bibliotheek bezocht; dat is wat meer dan in het totale Panel.
Oldenzaal heeft in verhouding een hoog activiteitenbezoek: 35% De leden die activiteiten hebben bezocht, zijn hier positief over.
De Top 3 van bezochte activiteiten zijn:
    Oldenzaal:
1. tentoonstelling (38%)
2. leeskring (30%)
3. cursus (22%)

In welke activiteiten is het Panellid het meest geïnteresseerd?
    Oldenzaal:
1. informatieve lezing (bijeenkomst) over specifiek thema (47%)
2. presentatie schrijver/literaire avond / tentoonstelling (beide 40%)
3. cursus (31%)

Eén derde van het panel heeft geen voorkeur voor een dagdeel. Bepaalde dagdelen die het meest de voorkeur hebben:
Oldenzaal: dinsdagochtend of-avond en donderdagavond (alle 21%), maandagavond: 20%

aandachtspunten 
In het licht van ‘de nieuwe rollen’ van de Bibliotheek (zie bovenbeschreven), is het goed te kijken naar de overeenkomsten tussen de uitkomsten van dit Panel en het actuele beleid.
Interessant is het dan te kijken welke –specifieke thema’s voor –  cursussen, workshops of lezingen worden genoemd:
 ‘Plaatselijke onderwerpen’ (52%); ‘Geschiedenis’ (51%) en Kunst&Cultuur (47%)

 Bij specifiek de cursussen is er behoefte aan:
‘social media’ (43%); ‘cursus schilderen, muziek, andere creatieve vakken’(39 %), ‘nieuwe technologie’ en ‘computercursussen’ (beide 35%). 

Ook de onderwerpen die genoemd worden als het de behoefte aan spreekuur of loket betreft, verdienen aandacht:
‘Juridische zaken’/’notariszaken’ (100%); ‘gemeente’/’overheidszaken’ (75%); ‘wijs met media’ (50%).

samenwerkingspartners
“Samenwerking tussen de Bibliotheek en andere organisaties heeft toegevoegde waarde, nog meer voor de samenleving dan voor de leden zelf” zegt 69% van het Twentse Panel.

De te organiseren activiteiten, bepalen voor een groot deel ook met welke partners er wordt samengewerkt.
De panelleden noemen ‘andere bibliotheken’ (73%), ‘gemeente’ (55%) en ‘scholen’ (51%), als de 3 waar het meeste mee wordt samengewerkt.

Minder ‘in beeld’ zijn de partners en stakeholders waarbij de Bibliotheek steeds meer samenwerkt als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en als (mede)ondersteuner van het gemeentelijk beleid.
In Oldenzaal betreft dat onder andere: Impuls, ROC, diverse gemeentelijke diensten zoals Maatschappelijk Plein/Wijkracht, Loes/GGD, Platform Kunst Cultuur Oldenzaal en Humanitas. Bedrijven en stakeholers betreffen met name: Lions BOCA, RABO-bank en WBO-Wonen. Lions BOCA is b.v. een schakel tussen bedrijven en de Bibliotheek als ‘toeleider' voor leegge- letterden

aandachtspunt
Voor een deel geven panelleden een goed beeld terug v.w.b. samenwerkingspartners. Tegelijkertijd is dat beeld onvolledig als het gaat om partners in het verlengde van het ‘sociaal domein’. Dit vraagt om aandacht in de beeldvorming door, én letterlijk te laten zien wat we doen, én het voortdurend bewust zijn van het actief communicatief uitdragen van deze nieuwe rollen.

 samenvatting onderzoek activiteiten artikel

Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

Ook meedoen aan het BiebPanel?
Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!