Rapportages Biebpanel

Samenvatting onderzoek 'Collectie & informatiefunctie’

Ín de samenvatting van dit onderzoek wordt een actuele weergave gedaan van de gewenste omvang en actualiteit van de collectie, de voorkeuren met betrekking tot de collectie, het reserveren van materialen en de informatiefunctie van de Bibliotheek.

algemene reactie
In het algemeen kan gesteld worden dat de resultaten van dit onderzoek bij de Bibliotheek Oldenzaal, geen opzienbarende afwijkingen – in positieve dan wel negatieve zin – laten zien.
We doen in deze samenvatting dan ook voornamelijk verslag van de constateringen, waarbij speciale aandacht uitgaat uit naar de items waar de wensen van het panel (sterk) afwijken van de actuele praktijk.
Deze samenvatting wordt ook verstrekt aan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de lokale profielen, Hartelijk dank voor uw reacties!

collectie
CCT en lokale beleid
Oldenzaal maakt gebruik van de diensten van het CCT, Centraal Collectionerings Team; dit team draagt zorg voor het uitvoeren van de collectievorming voor een (groot) aantal bibliotheken in Overijssel en Gelderland, aan de hand van collectieprofielen die door die bibliotheken – individueel - zijn opgesteld. De voortgang wordt gemonitord aan de hand van maandelijkse voortgangsrapportages die cijfermatig inzicht geven in ontwikkelingen m.b.t. omvang van de collectie en budgetbewaking.

Kern van het Collectieplan Oldenzaal is dat weinig gevraagde materialen ook minder direct ter beschikking van de klanten hoeven te staan en dus door bibliotheken gezamenlijk - in de vorm van de provinciale samenwerkinscollectie - kunnen worden aangeboden.
Verder moet de collectie voldoen aan het uitgangspunt van een zo volledig mogelijke collectie, die voldoet aan de kwalitatieve eis van pluriformiteit.     

Panelleden van Cluster Twente hechten vooral belang aan informatieve boeken, spannende boeken en literaire romans. Overall zijn leden tevreden over de omvang van het aanbod; wel vindt een kwart het aanbod informatieve boeken te beperkt. Men is redelijk tevreden over de actualiteit van de collectie.

omvang
Wat betreft de omvang van de collectieonderdelen, zijn er afwijkingen – zowel negatief als positief – te constateren bij:

  • kranten:                 Oldenzaal 100% ‘goed’  t.o.v. 92% cluster Twente;
  • tijdschriften:           Oldenzaal 91% ‘goed’ t.o.v. 84 % cluster Twente;
  • literaire romans:     Oldenzaal 80% ‘goed’ t.o.v. 86% cluster Twente.

smal of breed aanbod
Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?
1. een klein, smal, aanbod, veel actuele titels; Oldenzaal: 54% t.o.v. 49% Twente of
2. groot, breed, aanbod, weinig actuele titels; Oldenzaal: 43% t.o.v. 36 % Twente.

voorkeur
Op de vraag “als ik verantwoordelijk zou zijn voor de collectie, dan zou ik me richten op…”, valt op dat in Oldenzaal, panelleden vooral hechten aan het belang (voorkeur voor) van ‘spannende boeken’: 58% t.o.v. 47% in Cluster.
Als het gaat om informatie(ve boeken) gaat de interesse vooral uit naar:
Oldenzaal: 1. vakantie en reizen (56%)
                2. geschiedenis (52%)

reactie: deze percentages worden onder de aandacht gebracht van de lokale medewerkers die de individuele collectieprofielen ‘beheren’. 
Deze kunnen naast actuele collectie-omvang, de aanschaf- en uitleencijfers worden gelegd, ter vergelijking.

uitleentermijn
Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan - Korte versus normale uitleentermijn
1. korte uitleentermijn, actuele titels vaker beschikbaar; Oldenzaal: 48% t.o.v. 39 % Twente;
2. normale uitleentermijn, actuele titels minder beschikbaar: Oldenzaal: 44% t.o.v. 50 % Twente.

aandachtspunt: in Oldenzaal is de uitleentermijn 6 weken t.o.v. – in de meeste situaties – in Twente, 4 weken. Het is (dus) lastig te bepalen wat de panelleden in Oldenzaal als begrip bij ‘kort’ of ‘normaal’ hebben.

reserveren
Leden van het Cluster Twente reserveren vaker dan het landelijke Panel; veelal gebeurt dit van huis uit.
In Oldenzaal zijn leden het meest tevreden over het reserveren van materialen (98%). 
Een behoorlijke groep, namelijk een derde, geeft aan dat ze een indicatie zouden willen hebben van de wachttijd voor een bepaalde reservering.
reactie vanuit CCT: “klanten kunnen inderdaad zelf niet zien hoelang men moet wachten. Dit heeft met name te maken met het feit dat gereserveerde titels uit alle collecties in de provincie worden betrokken, waarbij bibliotheken verschillende uitleentermijnen hanteren”.
Technisch is dit dus onmogelijk, er kan  – per bibliotheek – hooguit een streeftermijn, als maximale wachttijd bepaald worden.
n.b. gemiddeld genomen wordt er per 3 à 5 reserveringen  - afhankelijk van de – te verwachten populariteit van de betreffende titel – een extra exemplaar aangeschaft.

informatiefunctie (zie ook ‘collectie’ – ‘voorkeur’)
Op de vraag “Als u voor informatie naar de bibliotheek gaat, wat zijn dan de voordelen om voor deze informatie naar de bibliotheek te gaan?” scoort:
1. “de laagdrempeligheid van de bibliotheek” en
2. “het is prettig om informatie in de vorm van een boek te kunnen (na)lezen” 
het beste.

Bij: “Als u in de Bibliotheek informatie zou zoeken, hoe zou u dat dan het liefste doen?”, scoren het hoogste:
1. “zelf zoeken in informatieve boeken en tijdschriften” en
2. “vragen stellen aan een medewerker”.

Bij de digitale informatiebronnen gaat de grootste belangstelling uit naar de Consumentengids online en de Krantenbank. 
reactie aangezien de landelijke krantenbank - vanwege hoge kosten - niet meer ingekocht wordt, worden in Oldenzaal de digitale abonnementen toegankelijk gemaakt op de pc’s in de Bibliotheek. Bovendien wordt er provinciaal onderzoek gedaan naar een alternatief voor de krantenbank, b.v in de vorm van Pressreader.

Collectie informatiefunctie f2Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt! 

Ook meedoen aan het BiebPanel?
Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!